Zaliczki CIT – to zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. To odpowiednik PIT dla osób fizycznych, tutaj mamy styczność z osobami prawnymi (np: sp. z o.o. czy też S.A.). W Fakturomanii wyliczanie zaliczek CIT zostało maksymalnie uproszczone i ogranicza się zaledwie do kilku kliknięć. Dowiedz się jak wyliczyć zaliczkę CIT, jak często i do kiedy trzeba to zrobić.

Wpis ten został podzielony na 3 części:

 • Zaliczki CIT informacje ogólne,
 • Terminy,
 • Jak wyliczyć zaliczkę CIT,
 • Jak dodawać płatność za zaliczki CIT.

I. Zaliczki CIT informacje ogólne

Podatek dochodowy w bardzo dużym skrócie zależy od elementów takich jak:

 • przychody -> głównie faktury oraz raporty kasowe,
 • oraz koszty -> głównie dokumenty kosztowe, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, rozliczenia kadrowe itp/

Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wysokości dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę, zatem różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodów.


1) Definicja przychodów

a) Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych "Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów."

Dalej w ust. 2 art. 7 odnajdujemy, że "Dochodem ze źródła przychodów, [...] jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów."


b) W podatku dochodowym możemy zatem wyróżnić dwa źródła przychodów:

 • z innych źródeł (zatem standardowej działalności operacyjnej),
 • z zysków kapitałowych (np: obrót kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, udziałami, zyskami z osób prawnych - przychodów, o których mowa m.in. w art. 7b updop).

System Fakturomanii jest dedykowanym narzędziem dla standardowej działalności operacyjnej mikro jednostki umożliwiającym bardzo łatwe rozliczenie niewielkich wielkości podmiotów - sp. z o.o. których działalność występuje na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym (brak możliwości rozliczenia działalności produkcyjnych). Brak jest wparcia w systemie tzw. zysków kapitałowych.


2) Definicja kosztów

Zgodnie z art. 15 pkt. 1 updop, "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1."

Orzecznictwo i interpretacje podatkowe doprecyzowują nam to zagadnienie i wskazują że, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi spełniać łącznie następujące przesłanki: 

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

3) Czym są zaliczki na CIT? Gdzie je wpłacamy? Co to jest mikrorachunek podatkowy?


    Zaliczki CIT są to kwoty, które przedsiębiorcy wpłacają na swój mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

    Zaliczki na podatek dochodowy CIT opłacamy co miesiąc lub co kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. 

    Kwoty zaliczek są następnie wykazywane w deklaracji CIT-8, którą składamy tylko raz w roku, szablon formularza wpłaty zaliczek wybierany przy przelewie w banku należy oznaczyć jako "CIT". Brak jest tzw. deklaracji CITowskich miesięcznych.

    Mikrorachunek jest indywidualnie nadawany każdemu podatnikowi przez Ministerstwo Finansów, więcej informacji o funkcji mikrorachunku podatkowego można odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów bezpośrednio pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

II. Terminy

    Zaliczkę CIT wylicza oraz opłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym którego dotyczy. 

Przykłady:

1) za styczeń mamy czas do 20 lutego,

2) przypadku rozliczenia kwartalnego:

a) za I KW mamy czas do 20 kwietnia,

b) za II KW mamy czas do 20 lipca,

c) za III KW mamy czas do 20 października,

d) za IV KW mamy czas do 20 stycznia następnego roku. 

III. Jak wyliczyć zaliczkę CIT ?

1) Zaliczki CIT za poszczególne okresy rozliczeniowe widoczne są w menu głównym tuż pod modułem VATowskim - Deklaracjami VAT- 7.

 

2) W celu wyliczenia zaliczki za dany okres należy kliknąć “PODGLĄD” przy danym miesiącu lub kwartale.


a) działalność bez towarów handlowych


W przypadku działalności, w której nie występuje obrót towarami, rozliczenie można zatwierdzić bez wskazywania wyniku inwentaryzacji.


b) Inwentaryzacja towarów handlowych


W przypadku działalności o profilu handlowym, w której pojawiają się towary, na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego (przy rozliczeniu kwartalnym - na koniec kwartału), winna zostać sporządzona inwentaryzacja w formie arkuszu spisu z natury określająca stan niesprzedanych towarów.
Inwentaryzacja jest odpowiednikiem remanentu dokonywanego w działalności gospodarczej - jest to czynność o tożsamym charakterze, jednak musi być wykonywana w liczbie okresów rozliczeniowych.

Wartość niesprzedanych towarów, zatem które pozostają u Państwa na półkach, winna zostać wyrażona w cenach netto zakupu.

W systemie ewidencji nabywanych towarów handlowych Użytkownik dokonuje w panelu kosztów przy użyciu kategorii "Towary handlowe".

W przypadku posłużenia się kategorią "Towarów handlowych" podczas dokonywania czynności rozliczeniowych zaliczki CIT, system zapyta o wartość niesprzedanych towarów - wskazując przy tym informację o łącznej wartości operacji zaewidencjonowanych z użyciem ww. kategorii.

Komunikat systemowy dotyczy zatem towarów znajdujących się na półkach na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego (np: 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia), tutaj jeżeli wszystkie towary zostały sprzedane, wartość należy wskazać 0.


Jeżeli mamy kłopot z identyfikacją dokumentów wprowadzonych z kategorią "Towary handlowe", w takim wypadku można posiłkowo wygenerować zestawienie wszystkich kosztów z "Listy kosztów" z danego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał/rok) wybierając funkcję Export w formacie xlsx.


Następnie po wygenerowaniu zestawienia, można dokumentację przesortować pod względem wybranej kategorii.


W przypadku handlu towarami zachęcamy Państwa do prowadzenia oddzielnej technicznej ewidencji magazynowej, jest to szczególnie przydatne dla bieżących oraz końcowo-rocznych inwentaryzacji oraz jest to również forma umożliwiająca Państwu bieżące śledzenie stanów magazynowych.


3) Następnie po wyliczenia rozliczenia lub uzupełnieniu wyniku inwentaryzacji wybieramy "Zatwierdź". Po wybraniu niniejszej opcji pojawi się okno sprawdzające czy Użytkownik zatwierdził wszystkie wymagane operacje/dokumenty. Po czym ukaże się kolejne okno informacyjne, w którym należy wybrać "Rozumiem, proceduj". 

IV. Płatność za zaliczkę CIT

W przykładzie zostały zaprezentowane dwa przypadki:


1) Kiedy powstało zobowiązanie podatkowe, gdzie musimy uzupełnić dane takie jak:

 • data, która oznacza kiedy dokonaliśmy płatności,
 • forma płatności -> Gotówkę / Przelew.W takim przypadku po dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego wybieramy datę, formę płatności i następnie "Zatwierdź płatność", po czym wybierany w oknie informacyjnym "Rozumiem proceduj".


UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wszystkie przelewy wykonujemy na mikrorachunek przedsiębiorcy, więcej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/


2) Gdy brak jest zobowiązania podatkowego, w takim przypadku, aby zakończyć i rozliczyć zaliczki CIT, należy wybrać jedynie przycisk "Zatwierdź".
 

Po zatwierdzeniu okna sprawdzającego i wybraniu w następnym komunikacie "Rozumiem proceduj", rozliczenie będzie widoczne jako "GOTOWY" oraz w statusie płatności jako "ROZLICZONA".