Migracja księgowości


Jeżeli migrują Państwo z zewnętrznego systemu księgowego lub biura rachunkowego, w takim wypadku datą rozpoczęcia korzystania z programu będzie pierwszy dzień następujący po rozliczeniu ksiąg przez zewnętrzny podmiot.


Przykład: 

Umowa z biurem rachunkowym kończy się z dniem 31 stycznia 2018r., w takim wypadku ostatnim miesiącem rozliczeniowym będzie grudzień 2017.

Księgi Państwu wydane będą (a przynajmniej powinny być) na 31 grudnia 2017 r. (z rozliczonym miesiącem) po przeksięgowaniu kont zespołu 4 oraz 7 na wynik finansowy.


Warto wskazać, że dokumentami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, które Państwo powinni otrzymać od poprzedniego zleceniobiorcy są międzyinnymi:

1) dziennik;

2) księga główna;
3) księga pomocnicza;
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz - jeżeli taki istnieje);

6) wykaz środków trwałych oraz plan amortyzacji jeżeli środki trwałe są amortyzowane (jeżeli taki istnieje).

Z pozostałych dokumentów, pojawiających się w innych ustawach/rozporządzeniach/praktyce możemy wyróżnić:


I. Środki trwałe (jeżeli podmiot posiada środki trwałe),

- Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z planem amortyzacji i ewidencją.


II. VAT (jeżeli podmiot jest podatnikiem VAT),

- Deklaracje VATowskie, w tym VAT 7, VAT-UE, JPK z rozliczone okresy,

- Rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu,

- Pozycje VAT do przeniesienia jeżeli takowe istnieją.

III. CIT

- Rejestr przychodów oraz kosztów,

- Wykaz strat z lat ubiegłych i ich rozliczenia.


IV. Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują RM),

- Pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów wraz z planem.


V. Kadry (jeżeli podmiot nawiązywał współprace z osobami fizycznymi),

Listy płac oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło,

- Zestawienie PIT-4  za poszczególne miesiące,

- Deklaracje ZUS za 2020 r. (jeżeli podmiot jest/był płatnikiem),
- Kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe (w przypadku stosunku pracy),

- Kartoteki zasiłkowe.

Zwracamy uwagę, że w przypadku migracji zespół Fakturomanii przygotuje Państwu bilans otwarcia w aplikacji.

Przygotowanie migracji jest nieodpłatne pod warunkiem wykupienia co najmniej miesięcznej subskrypcji aplikacji lub nawiązania współpracy z biurem rachunkowym Fakturomanii, procesy migracyjne realizowane są w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia.

UWAGA! Przed wykupieniem pakietu należy koniecznie dostarczyć dokumentację celem dokonania weryfikacji oraz otrzymania potwierdzenia możliwości prowadzenia Państwa księgowości w systemie.


W celu konfiguracji aplikacji oraz przygotowania bilansu otwarcia niezbędne są nam poniższe dokumenty:
- ostatnia deklaracja CIT,
- ostatnia deklaracja VAT (o ile dotyczy),
- zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej (tzw: "obrotówka") - dokument analityczny z kontrahentami, w przypadku dokumentu na ostatni dzień grudnia, po przeksięgowaniu sald na wynik finansowy,

- informacja o stratach z lat ubiegłych (o ile występują) wraz z informacją o rozliczeniu straty (zazwyczaj dane są w CIT-8).


W przypadku migracji prosimy o przekazanie dokumentacji bezpośrednio na adres e-maila: info@fakturomania.pl


Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem instruktażowym: