Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy najpierw skonfigurować konto, a w tym datę rozpoczęcia korzystania z programu. Możemy tego dokonać udając się do zakładki "Ustawienia" -> "Dane księgowe".

Konfiguracja daty może kształtować się na 3 sposoby w zależności od okoliczności rozpoczęcia księgowości z Fakturomanią:


1) Konfiguracja nowego podmiotu - spółki, która będzie otwierała księgi rachunkowe.


W takim przypadku data rozpoczęcia korzystania z programu będzie tożsama z datą rejestracji podmiotu w KRS, którą możemy podpatrzeć w aplikacji w zakładce "Ustawienia" -> "Dane Firmy" -> "Dane Szczegółowe" -> "Data rejestracji".

"Data rejestracji" będzie widoczna po zaciągnięciu danych z bazy REGON na podstawie wprowadzonego numeru NIP w suwaku "GUS".


Przedłużony pierwszy rok obrotowy? Czy nie? W zależności od wyboru pierwszego roku obrotowego w umowie spółki wyróżniamy 2 warianty:

a) rok, w którym okres obrotowy kończy się razem z upływem roku rejestracji podmiotu np.: spółka została wpisana do KRS z dniem 3 marca 2018 r. i jest to pierwszy jej rok obrotowy, będzie on trwał do 31 grudnia 2018 r - od 3.3.2018 do 31.12.2018; w takim wypadku w polu przedłużony rok księgowy wybieramy "Nie".

b) spółka została wpisana do KRS dnia 9 listopada 2017 r. i ma przedłużony rok obrotowy - będzie on trwał od 9.11.2017 do 31.12.2018 r.; w takim wypadku w polu "Przedłużony rok księgowy" wybieramy "Tak".


Informację o długości pierwszego roku obrotowego mogą Państwo odnaleźć na stronie ministerstwa sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna 


W rejestrze należy wpisać NIP spółki, następnie wybrać rejestr Przedsiębiorców i na końcu kliknąć wyszukaj. W odpisie aktualnym podmiotu znajduje się informacja o końcu roku obrotowego - dokładnie w Dziale III Rubryce 5. 


2) Migracja księgowości


Jeżeli Państwo migrują z zewnętrznej aplikacji lub biura rachunkowego, w takim wypadku datą rozpoczęcia korzystania z programu będzie pierwszy dzień następujący po rozliczeniu ksiąg przez zewnętrzny podmiot.


Przykład: 

Umowa z biurem rachunkowym kończy się z dniem 31 stycznia 2018r., w takim wypadku ostatnim miesiącem rozliczeniowym będzie grudzień 2017.

Księgi Państwu wydane będą (a przynajmniej powinny być) na 31 grudnia 2017 r. (z rozliczonym miesiącem) po przeksięgowaniu kont zespołu 4 oraz 7 na wynik finansowy.


Warto wskazać, że dokumentami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, które Państwo powinni otrzymać od poprzedniego zleceniobiorcy są międzyinnymi:

1) dziennik;

2) księga główna;
3) księga pomocnicza;
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz - jeżeli taki istnieje);

6) wykaz środków trwałych oraz plan amortyzacji jeżeli środki trwałe są amortyzowane (jeżeli taki istnieje).

Z pozostałych dokumentów, pojawiających się w innych ustawach/rozporządzeniach/praktyce możemy wyróżnić:


I. Środki trwałe (jeżeli podmiot posiada środki trwałe),

- Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z planem amortyzacji i ewidencją.


II. VAT (jeżeli podmiot jest podatnikiem VAT),

- Deklaracje VATowskie, w tym VAT 7, VAT-UE, JPK z rozliczone okresy,

- Rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu,

- Pozycje VAT do przeniesienia jeżeli takowe istnieją.

III. CIT

- Rejestr przychodów oraz kosztów,

- Wykaz strat z lat ubiegłych i ich rozliczenia.


IV. Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują RM),

- Pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów wraz z planem.


V. Kadry (jeżeli podmiot nawiązywał współprace z osobami fizycznymi),

Listy płac oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło,

- Zestawienie PIT-4  za poszczególne miesiące,

- Deklaracje ZUS za 2020 r. (jeżeli podmiot jest/był płatnikiem),
- Kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe (w przypadku stosunku pracy),

- Kartoteki zasiłkowe.

Zwracamy uwagę, że w przypadku migracji zespół Fakturomanii przygotuje Państwu bilans otwarcia w aplikacji.

Przygotowanie migracji jest nieodpłatne pod warunkiem wykupienia co najmniej miesięcznej subskrypcji aplikacji lub nawiązania współpracy z biurem rachunkowym Fakturomanii, procesy migracyjne realizowane są w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia.

Przed wykupieniem pakietu należy koniecznie dostarczyć dokumentację celem dokonania weryfikacji oraz otrzymania potwierdzenia możliwości prowadzenia Państwa księgowości w systemie.


W celu konfiguracji aplikacji oraz przygotowania bilansu otwarcia niezbędne są nam poniższe dokumenty:
- ostatnia deklaracja CIT,
- ostatnia deklaracja VAT (o ile dotyczy),
- zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej (tzw: "obrotówka") - dokument analityczny z kontrahentami, w przypadku dokumentu na ostatni dzień grudnia, po przeksięgowaniu sald na wynik finansowy,

- informacja o stratach z lat ubiegłych (o ile występują) wraz z informacją o rozliczeniu straty (zazwyczaj dane są w CIT-8).


W przypadku migracji prosimy o przekazanie dokumentacji bezpośrednio na adres e-maila: info@fakturomania.pl


Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem instruktażowym: