Ustawodawca przewidział kilka form prowadzenia biznesu w Polsce, spółka z o.o. jest jedną z nich. Wśród form możemy wyróżnić następujące sposoby prowadzenia działalności:

a) jednoosobowa działalność gospodarcza tzw. jdg,

b) spółka cywilna tj. co najmniej dwie jdg z zawartą umową spółki cywilnej,

c) spółki kapitałowe tj. sp. z o.o., spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna (o niej kilka słów dalej, nie jest to bowiem taka prosta i dobra forma działalności jak często jest przedstawiana),

d) spółki osobowe tj. sp. jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna.


1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz status wspólnika


> Cechą charakterystyczną sp. z o.o. jest utworzenie odrębnego bytu prawnego, który działa w obrocie gospodarczym. Sprawy spółki są prowadzone przez zarząd, który ją kieruje i reprezentuje. Utworzenie odrębnego bytu prawnego oznacza zatem stworzenie podmiotu, który ma własny majątek, własną zdolność prawną, oraz działa pod własną Firmą.


Zgodnie z art. 151. § 1. k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Status wspólnika uzyskuje się wraz z objęciem udziałów przez osobę, to zatem fakt posiadania udziałów powoduje, że posiadamy w niej określone uprawnienia lub ciążą na nas określone obowiązki. Takim najbardziej znanym uprawnieniem wspólnika jest prawo do dywidendy, czyli udziału w rocznym zysku. 


Ustawodawca dopuszcza zatem zawiązanie spółki przez jedną osobę, jednak zdecydowanie zalecaną strukturą jest zawiązanie podmiotu przez co najmniej dwie osoby. Powodem złożonej liczby wspólników jest brak powstania obowiązku ubezpieczenia, który powstaje w przypadku jednoosbowej sp. z o.o. Podstawą oZUSowania takiej spółki jest art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy emerytalnej, który mówi że, "Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".


Więcej informacji na temat Zarządu oraz jego kompetencji mogą Państwo odnaleźć w materiale: 

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296663-jak-rozliczy%C4%87-uchwa%C5%82%C4%99-zgromadzenia-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-o-wynagrodzeniu-zarz%C4%85du-akt-powo%C5%82ania-zmiany-polski-


> Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku małych podatników co do zasady stosuje się dla niej preferencyjną stawkę CIT wynoszącą 9%. Spółka corocznie składa CIT-8, który jest odpowiednikiem zeznania rocznego PIT np: PIT-36 czy PIT-37, tyle że dla osób prawnych.


> Spółka z o.o. jest obowiązana do prowadzenia tzw. ksiąg handlowych, czyli szczegółowych zapisów o przeprowadzanych operacjach gospodarczych oraz przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych. W odróżnieniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów księgi rachunkowe są bardziej szczegółowe, zawierają bowiem między innymi dane o przepływie środków. W przypadku jednostek mikro, takie podmioty mogą jednak korzystać z bardzo wielu uproszczeń wskazanych w ustawie o rachunkowości, dzięki czemu księgowość dla spółki może być znacznie łatwiejsza. W systemie Fakturomanii wykorzystywane są praktycznie wszystkie uproszczenia dopuszczone przez uor.


"Sprawozdanie finansowe stanowi natomiast finalny produkt rachunkowości, ponadto pozwala na zaprezentowanie sytuacji majątkowej, finansowej i osiągniętych wyników z działalności. Dane wykorzystywane są do oceny kondycji podmiotu gospodarczego, zarówno przez użytkowników wewnętrznych w celu budowy strategii rozwoju jednostki, jak i użytkowników zewnętrznych, którzy analizując dane podejmują decyzje związane między innymi z kredytowaniem działalności, świadczeniem usług leasingowych czy po prostu w celu nawiązania współpracy" Voss, G. (2016). Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2), 159–160.


Więcej informacji o poszczególnych formach działalności można odnaleźć bezpośrednio na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/w-jakiej-formie-mozna-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-firma-jednoosobowa-a-spolki/w-jakiej-formie-mozna-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-firma-jednoosobowa-a-spolki


2) Jednoosobowa działalność gospodarcza


Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jdg jest najłatwiejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku jdg ma miejsce najszybsza rejestracja z pośród wszystkich dostępnych form.


Wśród największych zalet tej formy można wymienić:

a) Prostotę rejestracji - jdg można założyć z dnia na dzień,

b) Większy rynek kredytowo-leasingowy - łatwiej jest uzyskać dofinansowanie z banków,

c) Dostępne są różne formy opodatkowania - jest zatem dostępny wybór np: rozliczenie na zasadach ogólnych tzw. "skala", podatek liniowy albo ryczałt,

d) Brak sprawozdań finansowych oraz uchwał, wymagane są wyłącznie ewentualne zgody małżonka,

e) Niższe koszty rejestracji od pozostałych form działalności.


Spośród największych wad tej formy można wymienić:

a) Pełna odpowiedzialność majątkiem prywatnym,

b) Stałe obciążenia publicznoprawne np. ZUS, który w roku 2021 wynosi 1457,49 zł/mc (17489,88 zł/rok), który co roku podlega waloryzacji - podwyższaniu,

c) Największa podatność na zmiany prawne z uwagi na regulację poza kodeksową, jdg jest obiektem częstego "majstrowania",

d) Wysokie opodatkowanie.