Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych ewidencjonuje się na podstawie wyciągów bankowych, wyciągi bankowe stanowią bowiem dowody księgowe.


Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje można zsumować z całego miesiąca i wprowadzić jako jeden koszt, w takim wypadku należy jednak uzupełnić płatności częściowe przez "podziel płatność", więcej:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129922-dodawanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-sprzeda%C5%BC-i-koszty- 


Dane kontrahenta: 
Kontrahentem jest bank. 
Dane banku można dosyć łatwo odnaleźć - wystarczy odszukanie NIP na stronie internetowej banku.


Dane podstawowe:  
W polu nr faktury należy wpisać "Wyciąg bankowy mm/rrrr", gdzie "mm" to dane dotyczące okresu (miesiąca), zaś rrrr oznacza rok.


Data wystawienia oraz data sprzedaży mogą zostać ustawione na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego za które są dodawane prowizje.


Dane płatności:  
W danych płatności - w terminie płatności można wybrać datę ostatniego dnia miesiąca.
Status płatności można oznaczyć jako "Opłacono". Formą płatności będzie "Przelew". 

Właściwą kategorią kosztu w module kosztów ("Dodaj Koszt") będzie: 
Usługi bankowe => Podkategoria: Koszty usług bankowych bieżących. 


Pozycje:  
W polu pozycje należy wpisać "opłaty i prowizje bankowe" Stawka VAT, którą należy zastosować to "zw." Uwaga! Niniejszy wpis dotyczy dodawania opłat za prowadzenie rachunku, przelewy oraz inne opłaty bieżące. 
Odsetki i inne opłaty do kredytów uzupełnia się w pozycji wpisując nazwę opłaty i należy wybrać drugą podkategorię 
"PODKATEGORIA: OPŁATY ZWIĄZANE Z KREDYTAMI BANKOWYMI" z poniższym symbolem: